فقط بچه شهرستانی ها

هر چی تو بخوای

حس مدرن...

 به مـــــــن  یـــــــــــــــاد بده انسان مدرنـــــــــی باشــــــــــــم وهربار که دلتنــــــــــــــگت میشــــــــــــوم… به جـــــــــــــــــــــــای اشــــــــــــــــک و بغـــــــــــــــض به این جملــــــــــه اکتفا کنـــــــــــــم که هوای بـــــــــــــد ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 117 بازدید
تیر 94
1 پست
مهر 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
تیر 93
7 پست
خرداد 93
5 پست
اسفند 92
6 پست
بهمن 92
6 پست
دی 92
4 پست
آذر 92
5 پست
آبان 92
5 پست
مهر 92
23 پست
شهریور 92
11 پست
مرداد 92
15 پست
تیر 92
10 پست
خرداد 92
4 پست
اسفند 91
18 پست
بهمن 91
12 پست
دی 91
14 پست
آذر 91
12 پست
آبان 91
13 پست
مهر 91
13 پست
شهریور 91
13 پست
مرداد 91
8 پست
تیر 91
7 پست
خرداد 91
17 پست
اسفند 90
4 پست
بهمن 90
3 پست