هفت سین...

 http://kocholo.org/img/images/gz4qz6kpdk5iheqy36y.jpg

 مـــَن تـــمـام عـمــرم را کــنارِ هــفـت ســـین نــشســتــه ام. . .

امــا عـــید نـدیــدم

ســین اول: سکـــوت

سیــــن دوم :ســایـه ی تنهــاییــم

سیــن سـوم : ساعــت بی حرکــت مـانــده بــه دیــوار اُتــاق

ســیـن چــهـارم : ســردیِ دسـتانـم

سـیــن پـنجـم: ســر درد هایِ تـکراری که مــُزمـِن شده اسـت

ســیــن شـشـم:
سـرخی چشــمــانِ همیشــه بــی خــوابــم

سـیـن هفــتم:ســَجده هایِ هــر شـبم رو بــه خــدا

و
قــرمــزیِ چشــمــانــم همــان مـاهـــی ِسـُرخـیسـت کــه زنـدگی میبخشـد بــه این سـفــره ی غــم زدهـــ . . . !

۩۞۩..::..خسته ام..::..۩۞۩

/ 2 نظر / 24 بازدید
خسرو پيري

چه نقاش ماهری است فکر و خیال وقتی که دانه دانه موهایت را سفید می کند . . .