حس مدرن...

 به مـــــــن  یـــــــــــــــاد بده انسان مدرنـــــــــی باشــــــــــــم

وهربار که دلتنــــــــــــــگت میشــــــــــــوم…

به جـــــــــــــــــــــــای اشــــــــــــــــک و بغـــــــــــــــض

به این جملــــــــــه اکتفا کنـــــــــــــم

که هوای بـــــــــــــد این روزها آدم را افســــــــــــــــــــرده

می کنـــــــــــــــــــــــــــد...

/ 1 نظر / 113 بازدید
حانیه

ای کاش دلها انقدر پاک بود که برای گفتن دوستت دارم نیازی به قسم خوردن نبود....