عشـــق یعنى همین…

فاجعــــه یعنى… آنقدر در تو غــرق شـــده امکه از تلاقـــى نگاهـــم بادیگرى احســـاس خیانــت میـــکنم!!

/ 2 نظر / 26 بازدید
ღ بياכּ๛ـــــــﮧღ

شلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام آپـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم فاطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمه جـــــــــــونجـــــونمــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــونم