خدایا

خـــــــــدایا حواســـــت هســــــــت؟
صدای هـــق هق گریه هام
از هـــــمون گلویی میاد که

تو از رگـــــش به من نـــــزدیکتری"...

 

هق هق

نفسم می گیرد در هوایی که نفس های تو نیست

/ 3 نظر / 38 بازدید
سلاله

ففففددددددددداااااااااااتتتتتتتتتتتتتتتتت سلام .عیدت مبارک عزیزم