عشق آبی

اگر که مشت مشت بی کرانگی از آسمان های آبی برپائی

اگر که آغوش آغوش آزادی را از دریاهای آبی فراهم آری

اگر که جام جام مستی پرکنی از رویاهای آبی

اگر که دسته دسته خوشبختی از گل های آبی برچینی

اگر که بقچه بقچه خاطره یادآری از گذشته های آبی

اگر که اقیانوس اقیانوس تپش به روی از بوسه های آبی

بازهم عطش آبی، در اعماق قلب رنجه ات، پرسه خواهد زد.

قلب

/ 1 نظر / 21 بازدید
فاطمه

خیلی قشنگ بود1