سکـــــــــوت..

سکـــــــــوت..

رســـــا ترین فریاد یک " زن" اســـــت...

وقتی سکوت میکنـــد...

وقتی بحث نمیکـــند...

وقتی برای به کرســـی نشاندن عقایدش تلاش نمیکند..

بفــــــهم،

که واقعا

اسیــــــب دیده استـــــــ

/ 0 نظر / 103 بازدید