قند♥

چــــــــــایت را تلــــــــخ ننـــــــــوش،

کافی ســـــــــــــــت صــــــــــــدایم کنی…

تا تمام قــــــــــندهای دلــــــــــم را برایت آب کـــــــــــــــنم…

normal_عکس عاشقانه124

/ 3 نظر / 20 بازدید
تبسم

[گل][قلب]

narsis

ادمی که منتظر است هیچ نشانه خاصی ندارد... فقط ... با هرصدا برمیگردد. [گل]

تبسم

[قلب][قلب][گل][دلقک]