آتش

از کنـــــــارم گذشــــــت و بــــــــی محــــــلی کـــــــرد ،

چـــــــــیزی  نگفتــــــــــــــم ......

امـــــــا ســــوختــــــم ، وقتـــــی کــــــه گفــــــت ندیـــــــدمـــــــت !!!

 

 

 

 

/ 1 نظر / 22 بازدید
مصطفی پورحکاک

سال نو مبارک آرزوی سالی پر از شادی و تن درستی براتون دارم