# تصاویر_زیبا

آتش

از کنـــــــارم گذشــــــت و بــــــــی محــــــلی کـــــــرد ، چـــــــــیزی  نگفتــــــــــــــم ...... امـــــــا ســــوختــــــم ، وقتـــــی کــــــه گفــــــت ندیـــــــدمـــــــت !!!         ادامه مطلب
/ 1 نظر / 24 بازدید