# دل_نوشته

آتش

از کنـــــــارم گذشــــــت و بــــــــی محــــــلی کـــــــرد ، چـــــــــیزی  نگفتــــــــــــــم ...... امـــــــا ســــوختــــــم ، وقتـــــی کــــــه گفــــــت ندیـــــــدمـــــــت !!!         ادامه مطلب
/ 1 نظر / 21 بازدید

دلتنگی ..........

  بعضـــی حــرفـــــارو نمیشــه گفت بـــایـــد خـــورد! ولــــی بعضـــی حـرفــــــارو نــه میشــه گفت ، نــه میشــه خـورد! میمـــونــــه ســــــر دل ! میشــــــــه دلتنگـــــــی... میشــــــــه ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 25 بازدید